За Нас

Център „Емоция“

Сдружение с нестопанска цел “Емоция“ е организация, учредена в средата на 2016г. Организацията ни е регистрирана в обществена полза. Целите, които Сдружението си постави са: подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на граждани в неравностойно социално положение: жени, деца, младежи, хора с увреждания, представители на малцинствени етнически групи; подпомагане интеграцията на деца и лица с поведенчески, емоционални и психически разстройства, с проблеми в обучението и социалната адаптация.

o
История: 

Функционира от месец ноември 2016г. като Център за психологична, логопедична и педагогическа подкрепа на деца и лица, както и на техните родители. Ерготерапия. Семейно консултиране.

Мисия:

Нашата мисия е да предоставяме висококачествени психологически и логопедични услуги за деца и ученици, доставени с целомъдрие; да подкрепяме родителите и семействата.

Ценности:

Нашите основни ценности са: честност, справедливост, уважение, отговорност, почтеност, равенство и доверие. Всеки член на персонала, всеки консултант и всеки клиент получават взаимност, уважение, дискретност и поверителност.

Цел:

Нашата цел е да осигурим високо ниво и обхват на услуги в тази сфера и да се утвърдим като най- добра практика по рода си в нашия град; да осигурим постоянно високо качество на обслужване за нашите клиенти- деца, ученици, младежи, възрастни, родители и семейства.

Нашият Екип

Д-р Татяна Йосифова
доктор по медицина, Психиатър, Детски психиатър и психотерапевт.

Дългогодишен опит като психиатър, като завеждащ детско- юношеско психиатрично отделение и главен асистент към катедра по психиатрия и медицинска психология към медицински университет Варна. Психиатър към МКБППМН. 

Дейности: психиатрично обследване, диагностициране и консултиране; директна работа потребителите; групова психологическа работа с потребителите; консултиране и обучение на родители; супервизия на екипа специалисти, индивидуална супервизия, консултиране на екипа по различни казуси.

SONY DSC
Светла Христова
Психолог и Специален педагог

Магистър по Психология, магистър Специална педагогика и други допълнителни квалификации; професионален опит в Помощно училище Варна и Ресурсен център Варна; психолог в ПГИ „Иван Богоров“ Варна, опит в социалната сфера- 4г психолог в ЦСРИ за деца; опит като психолог в Център „Емоция“. 

Дейности: обследване на състоянието и нуждата от подкрепа; психологическо консултиране и директна корекционна работа с децата; групова психологическа работа с потребителите; консултиране и обучение на родители.

Димитър Горчев
Психолог и арттерапевт, биофийдбек терапевт

Магистър по Психология, „Приложна арттерапия“; опит в психологически изследвания и психологическа работа с деца и родители, 7г. опит като арттерапевт в детска психиатрична клиника и клиника за лечение на деца с онкохематологични заболявания към швейцарската асоциация „Доктор Плацебо“; опит в социалната сфера- 3г психолог в ЦСРИ за деца; опит като психолог в Център „Емоция“. 

Дейности: оценка на състоянието и нуждата от подкрепа; психологическо консултиране и арттерапевтична работа с потребителите; консултиране и обучение на родители; групови арттерапевтични занимания; индивидуален биофийдбек тренинг.

SONY DSC
Мариславина Тодорова
ЛОГОПЕД и ПЕДАГОГ

Магистър „Специална педагогика- Логопедия“ към ШУ  „Епископ Константин Преславски“; магистър по Педагогика, специалност Българска филология; професионална квалификация Ресурсен учител“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и опит като такъв на деца със СОП- деца с комуникативни нарушения, поведенчески отклонения и обучителни трудности; Специализация по трудова и организационна психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“; опит като логопед в Център за деца „Емоция“. Логопед. 

Дейности: изследване и диагностициране на говорния проблем на децата; логопедична корекционна работа; подкрепа на децата в компенсиране на пропуски в обучението по български език, имащи отношение към комуникативния проблем.

Десислава Ночева
Ерготерапевт, арттерапевт- магистър Ерготерапевт в общността; Социална психология

Опит в социалната сфера- 4г като психолог, арттерапевт и социален работник в ЦСРИ за деца с дисфазии на развитието и ЦСРИ за деца с множество увреждания. изготвяне и реализиране на индивидуални дейностни програми; консултиране на родители; групова арттерапевтична работа.

SONY DSC
Красимира Начкова
Педагог и Социален работник магистър по Биология и Химия, Педагог

Допълнителна квалификация Сътрудник социални дейности, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“; опит в социалната сфера- 4г. като Управител на ЦСРИ за деца. 

Дейности: проучване на индивидуалните нужди от образователна подкрепа; диагностичната и рехабилитационна дейност чрез корекционна и обучителна работа на децата и учениците със специални потребности; подкрепя другите специалисти в реализирането на комплексните програми; консултира родители за необходимостта от включването им в обучението на техните деца; социално консултиране и обучение на родители и близки; координатор и административен организатор на дейността.