ПРОЕКТ:

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ по договор №РД 04-125/30.05.2018

СОЦИАЛНА УСЛУГА: „ЦСРИ: Подкрепа на деца и младежи с комуникативни, поведенчески и емоционални нарушения и затруднена адаптация“ 

СРОК: 01.06.2018г.- 30.11.2018г.

ТЕРИТИРИАЛЕН ОБХВАТ: гр. Варна и област Варна

АДРЕС: гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ 26

ЦЕЛ:

Подкрепа на деца и младежи, на тяхното индивидуално развитие; подкрепа за поддържане и придобиване на нови умения и самостоятелност при различни по вид и степен нарушения в езиково- говорно и емоционално- психическо развитие, както и подкрепа на деца и младежи от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на рисковото поведение и социалното изключване. Диагностика, здравни консултации, насочване към медицински специалисти; социализиране на представителите на целевите групи; подпомагане личностното им развитие и надграждане на усвоените знания и умения чрез психологична, логопедична терапия, ерготерапия, арттерапия, социална и образователна подкрепа.

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Потребители на социалната услуга са 20бр., за които услугата е безплатна.

  • деца/ученици на възраст 3- 18г. с комуникативни нарушения- нарушения в говорното и езиковото развитие; с различни изяви на емоционални и поведенчески нарушения; деца/ученици, които трудно се приспособяват към нова среда- детско заведение, училище, група.
  • Млади хора с поведенчески и психични разстройства, с рисково поведение и проблеми с адаптацията. 
  • Родители и семейства, близки и/ или обгрижващи децата и лицата, както и други специалисти- учители, възпитатели. 

ДЕЙНОСТИ:

Диагностична, рехабилитационна, консултативна дейност с потребителите. Диагностични сесии за подбор на деца и младежи, потребители на услугата-  комплексно обследване и оценка на потребностите/състоянието и потенциала на кандидат- потребителите, диагностика, при нужда насочване за консултация със съответен лекар- специалист; изготвяне на становища, индивидуални планове и индивидуална комплексна програма (психологична, психотерапевтична, логопедична, здравна, ерготерапевтична, образователна, социална и свободно време) за работа с всеки потребител; 

ЕКИП:

  1. Психиатър/ детски психиатър и психотерапевт: диагностика, консултации и психотерапевтични сеанси и проследяване; 
  2. Психолог, специален педагог: психологична подкрепа- индивидуални консултативни и терапевтични сесии за интервениране и корекция на основния проблем; 
  3. Психолог биофийдбек терапевт: на принципа на биологичната обратна връзка, чрез този тренинг се формират умения и способности да се постига баланс на процесите в организма, да се поддържа равновесно, здравословно състояние, както и да се подобрява и оптимизира работата  на мозъка, основен регулатор на телесните функции. Успешно приложим при интелектуален дефицит, хиперактивност, дефицит на вниманието, депресивни състояния и липса на мотивация, дейност за рехабилитация и възстановяване на умения. 
  4. Логопед: логопедична терапия- индивидуални занятия установяване и корекция на говорно- езиковия проблем; 
  5. Ерготерапевт: Дейностни оценки и индивидуални занятия; развитие на умения за самостоятелност при ежедневни дейности, общуване и обучение при наличие  на специфичен проблем; арттерапевт: индивидуални и групови занятия за повлияване и обучение чрез изкуство.
  6. Педагог: педагогическа и образователна подкрепа при нарушения в запаметяването, вниманието и обучението; регулярни упражнения за придобиване и затвърждаване на полезни и социални умения и на умения за учене, отговарящи на индивидуалните им особености. 

ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ: ще се работи за преодоляване и/или избягване риска от социална изолация и създаване на подходящи условия за общуване с  деца/младежи в равностойно положение за подобряване на самочувствието и снижаване на тревожността. Групи с експертно модериране на съответни специалисти (психолог, психиатър, арт и ерготерапевт, логопед и педагог) за максимизиране и закрепване на резултатите по отношение на комуникативните умения и социализацията, като създава условия за контакти с деца и лица със сходни проблеми и подобрява възможностите за социално включване, за справяне с обикновени житейски задачи и води до повишаване на самооценката и мотивацията и съответно- до по- добро качество на живот.

РАБОТА С  РОДИТЕЛИТЕ: индивидуални срещи за планиране на индивидуалната работа и групови сесии за повишаване нивото на информираност по отношение на симптоматиката, работата с децата и прогнозите. Повишаване знанията за конкретните състояния; Консултиране на родители, по график или при възникнали остри състояния и необходимост от спешна експертна намеса.